SKOLAN I MOTALA

Strävan efter likvärdig skola är målet. Men för att komma dit är skolan beroende av att andra områden tar sitt ansvar för att det ska lyckas.
Möjlighet till att välja skola ska finnas men oavsett vilken skola man väljer ska man som förälder vara trygg i att undervisning och kvalitet sa vara den samma, det måste vara målet men än är vi inte där,

Skolan är också ett viktigt verktyg för att få en fungerande integration.

Skolpolitik i punktform:

  • Politiker – Professionen
  • Skolan och samhället
  • Resursskolor
  • Integrationsskola
  • Skolsegregation
  • Religiösa skolor
  • Skolpengen
  • Skolor och planering
  • Skolskjuts

Politiker – Professionen

Motalapartiet anser att skolan inte ska vara en experimentverkstad där ideologi och politiska hemvister ska få utföra experiment.

Denna klåfingrighet har försämrat möjligheter för både rektorer, lärare och annan personal att kunna fullfölja sina uppgifter.

Politiken ska om något stödja de som är experter inom skolans värld snarare än att detaljstyra densamma.

Skolan ska vara fri från politiska färg och undervisningen ska vara evidensbaserad.

Skolan och samhället.

I en värld fylld av sociala problem smittar det indirekt av sig på skolmiljön och undervisningen. Lärare ska inte behöva vara socialtjänst, förälder, poliser eller psykologer.

Lärarna har för att lösa alla problem fått mer arbetsuppgifter istället för att få utökad personalstyrka. Låt lärare vara lärare i skolan.

Motalapartiet vill däremot att skolans personal ska bestå av flera kompetenser som då kan avlasta läraren så att denna kan fokusera på sina uppgifter.

Resursskolor.

Motalapartiet värnar om resursskolorna. Villa Ekenäs var känd över stora delar av Sverige för sin verksamhet. Tyvärr förstördes den av klåfingriga politiker.

Att placera elever på resursskolor har enligt vissa pekat ut elever som bråkstakar eller elever med behov. Men det är också precis vad det är. Elever som placeras på sådana skolor behöver mer stöd för att kunna blomma ut och få en tryggare framtid.

Tyvärr finns det partier som hellre ser upp till sitt eget anseende än till skolans kvalitet. Det har medfört att elever hamnat i kläm och farit illa. Alla vet att kostnaden att driva en resursskola är väldigt liten i förhållande till kostnaderna som uppstår i vuxen ålder för de elever som inte lyckas i skolan.

Motalapartiet är därför positiva till fler resursskolor.

Placeringen på resursskolor är inte enbart för elevens skull utan även för de elever som förväntar sig en lugn och trygg skolgång. Elever som stör måste kunna placeras både kortvarigt och långvarigt.

Integrationsskola

Nyanlända elever utan skolerfarenhet eller någon erfarenhet från svenska språket eller svensk kultur kan inte placeras i en normal skolklass.

Det blir en övermäktig situation för en ensam lärare i lågstadiet att förväntas kunna ge adekvat undervisning i  en sådan situation. Det är elakt mot en nyanländ elev, det är elakt mot befintliga elever och det är elakt mot lärarkåren.

Därför anser Motalapartiet att integrationsskolor ska införas för de elever som saknar erfarenhet av skola och svenska språket.

Skolsegregation

En stor del av förfallet inom skolan beror inte på minskade resurser eller nedskärningar utan på det stora antalet nyanlända elever. Sociala problem i kombination med en misslyckad migrationspolitik har skapat en ohållbar situation i skolan.

Det antirasistiska kappan som så många har gömt sig bakom har skapat en atmosfär där ingen vågat ifrågasätta även de mest självklara sakerna. Vuxna elever har placerats bland mellanstadielever trots att röster höjts. Det är bara ett exempel.

Det fria skolvalet har också skapat skolor med extrem segregation. Detta i kombination med områden dit nyanlända har fått förtur till bostäder har försämrat situationen ytterligare.

På dessa skolor är skolresultatet ett bevis på att den förda skolpolitiken inte har fungerat.

Religösa skolor

Motala har ännu inga religiösa friskolor men det kan komma att bildas. Därför måste Motala ha en plan för åtgärder om detta skulle ske. Motalapartiet ska då vara i framkant för att förhindra att t.ex. islamska skolor får möjlighet att starta.

Skolpengen

Skolpengen ska följa med eleven. Detta för att skolor som inte kan garantera undervisningen inte ska locka till sig elever för att få ta del av skolpengen.

Skolor och planering.

Motalapartiet vill inte se nedläggning av fungerande skolor. Motalapartiet vill heller inte se dåligt planerade detaljplaner och bostadsområden.

Att enda dagen lägga ner skolor för att andra dagen säga att det saknas skolor är ingen godkänd politik.

Alla dessa moduler som använts inom skolområdet har orsakat enorma slöseriet med skattebetalarnas resurser.

Skolskjuts

Politikerna ska främja skolgången och inte bråka om bagateller om vem som ska ha skolskjuts eller inte. Sunt förnuft måste kunna användas när det beslutas om vem som ska få skolskjuts och vem som inte får det. 1 meter ska inte kunna avgöra utan man måste se på sammanhanget.